Odgovorni organizator BURG d.o.o. Zagreb, IK HR-AB 01-080348660

UPUTE I OPĆI UVJETI PUTOVANJA

01.Organizator putovanja je BURG-putnička agencija koji jamči provedbu programa te provedbu sadržaja aranžmana u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemiri, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti i sl.)

02.PRIJAVE I UPLATE:

Prilikom prijave kupac uplaćuje 30% vrijednosti aranžmana (ako nije drugačije navedeno), a preostali dio je dužan platiti i regulirati 14 dana prije polaska na put(ako nije drugačije navedeno). Za "rezervacije na upit" uplaćuje se akontacija od 5% cijene aranžmana po osobi. Na dan prijave putnik potpisuje voucher - ugovor te na taj 
nacin prihvaća sve što je navedeno u uvjetima i postaje pravna obveza i za putnika i za organizatora.

03.CIJENA ARANŽMANA:

Cijene aranžmana objavljene su u kunama, a većim dijelom izračunate prema cijenama usluga u referentnim valutama po prodajnom tečaju poslovne banke.
Organizator zadržava pravo promjene cijena u slučaju promjene cijena smještajnih, prijevoznih i drugih usluga te promjene tečaja kune u odnosu na referentne valute. Za povišenje cijene aranžmana do 10% nije potrebna suglasnost kupca, a u slučaju povišenja većeg od 10%, kupac ima pravo raskinuti ugovor bez obveze da 
nadoknadi štetu.

04.KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponudene usluge su opisane prema službenoj kategorizaciji dotične zemlje u vrijeme izdavanja programa. Prehrana, komfor kao i druge usluge pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, standardi smještaja i usluga nisu usporedivi.

05. PROMJENA PROGRAMA

Organizator programa ima pravo promijeniti program ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili ukloniti (vidi točku 1.) Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objekte iste ili više kategorije, a na teret organizatora. Organizator je obavezan obavijestiti putnika o promjenama najmanje 5 dana prije početka izvršenja aranžmana.

06. ORGANIZATOROVO PRAVO NA OTKAZ

Organizator može otkazati aranžman potpuno ili djelomično ako prije ili za vrijeme njegova izvršenja nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti, a koje bi organizatoru, da su nastupile za vrijeme objave i prodaje programa, bile opravdanim razlogom da program ne objave i ne prima prijave aranžmana. Organizator može takoder otkazati aranžman u slučaju da se ne prijavi dovoljan broj putnika predviđen za pojedinu vrstu aranžmana.
Organizator je dužan sve kupce obavijestiti o otkazu najmanje 5 dana prije početka izvršenja aranžmana te im vratiti cjelokupni uplaćeni iznos aranžmana.

07. PUTNIKOVO ODUSTAJANJE OD PUTOVANJA

Ukoliko putnik želi otkazati putovanje potrebno je to učiniti pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema sljedećoj 
ljestvici:
- za otkaz do 30 dana 0% cijene aranžmana, samo 100 kuna manipulativnih troškova
- za otkaz od 29 do 15 dana prije puta 50% cijene aranžmana
- za otkaz od 14 do 8 dana prije puta 80% cijene aranžmana
- za otkaz od 7 do o dana prije polaska na put organizator ce naplatiti 100% cijene aranžmana
- ako se putnik ne pojavi ili otkaže aranžman po njegovom početku, organizator će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana, koji može biti uvećan do visine stvarnih troškova otkazanog putovanja. 
Za pojedine aranžmane vrijede posebni uvjeti otkaznih rokova i troškova i organizator ima pravo naplatiti troškove otkaza putovanja nevezano na gornju ljestvicu. U slučaju već potvrđene "rezervacije na upit" organizator će naplatiti otkazne troškove u visini uplaćene akontacije. 

08. ORGANIZATOROVE OBVEZE

Organizator je dužan se brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora, te brinuti se o pravima i interesima putnika sukladno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve navedene usluge za pojedini aranžman u programu i odgovara putniku zbog eventualnog neizvršenja usluga i dijela usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (tocka 1)
te kašnjenja prijevoznih sredstava, za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i medunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik
podmiruje sve dodatne troškove.

09. JAMČEVINA

Organizator putovanja zaključio je jamčevno osiguranje u slučaju stečaja. Putnik treba u slučaju Organizatorovog stečaja na najbrži način kontaktirati Osiguravajuće društvo Sunce d.d., Telefon 01/3844222, fax 01/3844166 te je dužan priložiti dokaz o uplati aranžmana.

10.PUTNO OSIGURANJE

Programi ne uključuju zdravstveno osiguranje za slučaj bolesti ili nezgode za boravka u inozemstvu. Preporučujemo paket putnog osiguranja osiguravajućih kuća
(zdravstveno osiguranje,osiguranje od nezgode,osiguranje od otkaza putovanja,osiguranje prtljage), koje se može uplatiti u prodajnoj agenciji.

11.PUTNIKOVE OBVEZE

Putnik je dužan brinuti se o svojim dokumentima i stvarima, pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom
organizatora i izvršiteljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara organizatoru za učinjenu štetu.

12.RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Ako su usluge nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati srazmjernu odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik-nositelj ugovora 
ima pravo prigovora po osnovi neizvršene ugovorne usluge.Organizator neće primiti u postupak grupne pritužbe-one koje podnosi više nositelja ugovora po osnovi jedne pritužbe.
Pritužbeni postupak:
-Odmah na samom mjestu putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod predstavnika organizatora, a ako ovog nema, kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ukoliko putnik ne prihvati na samom mjestu ponudeno rješenje koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti. Ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik o tome sastavlja s predstavnikom pismenu potvrdu.Najkasnije 8 dana po povratku s puta, putnik predaje pismeni prigovor u prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman, te prilaže pismenu potvrdu potpisanu od predstavnika i eventualne račune za dodatne troškove. Organizator ce primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenom roku.Organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku od 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu.Organizator može odgoditi rok za rješenje pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjeravanja navoda žalbe kod davalaca usluga.Organizator ce rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu usluge. Dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove ili davanja informacije u javna glasila. Najviša naknada po prigovoru može doseći iznos reklamnog dijela usluga i ne može obuhvatit već iskorištene usluge kao ni cjelokupan iznos aranžmana.Ovime se isključuje pravo kupca na naknadu idealne štete.

13.NADLEŽNOST SUDA

U smislu točke 12.ovih Uvjeta, kupcu usluge iz dotičnog programa pristoji pravo reklamacije kod organizatora programa.Ukoliko kupac nije zadovoljan rješenjem organizatora, pristoji mu pravo sudskog arbitriranja.Za takav slučaj ugovara se nadležnost suda u Zagrebu.